Woensdagmiddag 6 februari vond in De Bongerd de algemene ledenvergadering plaats van de BasBEL. De opkomst was groot en de ongeveer 45 leden ... 

maakten er onder voorzitterschap van Jan Sanders een geanimeerde bijeenkomst van. 

De uit het bestuur afscheid nemende Boudewijn Quint en Marijcke Beel kregen bloemen en werden uitgebreid bedankt voor het vele verrichte werk. Sanders was blij dat beiden actief vrijwilliger blijven in een van de werkgroepen van de BasBEL. 
De vergadering verwelkomde Ellen de Valk met applaus en open armen als nieuwe secretaris. 

Met instemming nam de vergadering kennis van het jaarverslag, dat laat zien dat BasBEL snel groeit in ledental (nu meer dan 110) en daardoor ook steeds meer activiteiten kan organiseren: van gezellige uitjes en gratis belastingaangifte, tot informatie-bijeenkomsten en succesvol lobbyen bij de gemeente voor senioren-woningen.

Financieel kan BasBEL op eigen benen staan, zo bleek ook uit de instemmende verklaring van de kascommissie. Wel helpt het natuurlijk zeer als voor bijzondere activiteiten, zoals het Kerstdiner, een welwillende Mecenas bereid is om BasBEL een steuntje in de rug te geven. Dit jaar was dat de Stichting Vrienden van het Ouderenwerk in de BEL-gemeenten (SWOBEL). Die maakte het financieel mogelijk dat voor het Kerstdiner slechts een kleine eigen bijdrage gevraagd hoefde te worden aan de deelnemers.

De vergadering stemde in met het bestuursvoorstel om volgend jaar de contributie van € 25,00 gelijk te houden, met dien verstande dat voor het tweede lid op hetzelfde adres de contributie wordt verlaagd van € 22.50 naar 15,00. 

Met plezier werden door de leden de ‘stembiljetten’ ingevuld waarmee zij konden kiezen voor de meeste gewenste activiteiten uit de lange lijst van ideeën die het bestuur daarvoor had opgesteld. Sanders beloofde dat de uitslag snel bekend wordt gemaakt in het BasBLAD en op de website. Verder zegde hij graag toe dat het bestuur samen met de vrijwilligers zoveel mogelijk van de gekozen uitjes en bijeenkomsten zal organiseren. 

De vergadering voelde niet veel voor het idee van het bestuur om de koffieochtend op de derde dinsdag van de maand zomaar op te geven, alleen omdat die niet altijd druk wordt bezocht. Nadat Sanders alle ingebrachte alternatieven en suggesties praktisch samenvatte in drie mogelijke alternatieven, koos de vergadering in grote meerderheid voor een BasBorrel op de eerste woensdag van de maand, in de Bongerd, vanaf 15.30 uur. Nieuwe secretaris De Valk beloofde tijdig te laten weten of we al in maart, of anders in april een start maken. 

Met inachtneming van deze aanvullingen stemde de vergadering graag en met applaus in met het beleidsplan 2019, dat het hoofdpunt vormde van de vergadering. 

Verliep de vergadering zelf al in goede sfeer, zeker zo geanimeerd was de bingo na afloop. Sanders moest de rol overnemen als invallend quizmaster, maar dat ging hem goed af. 
Alle leden die zij sprak, zo verklaarde nieuwe secretaris De Valk, hadden aan de hele middag veel plezier beleefd. 

 

RSIN = 857103337
KvK nr = 67637264